Latest news

Garreglwyd, Pen-bre (Yn dod cyn hir) / Garreglwyd, Pembrey (Coming Soon)

Published: Wednesday 9 February 2022

Garreglwyd, Pen-bre (Yn dod cyn hir)

Garreglwyd yw un o ddatblygiadau tai newydd cyntaf y Cyngor. Bydd y datblygiad yn darparu 13 o dai Cyngor ychwanegol newydd ac yn cynnwys:

 • 12 o dai dwy ystafell wely
 • 1  ty pedair ystafell wely

Mae’r tai yn effeithlon o ran ynni a bydd biliau ynni’r tenantiaid yn is. Byddant o safon uchel a fydd yn helpu i leihau allyriadau carbon, gwella effeithlonrwydd ynni'r tai, a gwella iechyd a llesiant y tenantiaid..

Bydd y datblygiad yn cael ei gwblhau mewn un cam ac yn cael ei hysbysebu ar Chwefror 25ed 2022.

Bydd pob eiddo'n cael ei osod o dan Bolisi Gosodiadau Lleol wedi'i gyhoeddi.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Garreglwyd, Pembrey (Coming Soon)

Garreglwyd is one of the councils first new build developments. This development will provide an additional 13 new council homes and will include:

 • 12 two bedroom homes
 • 1 four bedroom home

The homes are energy efficient and will have lower energy bills for tenants. They will be built to a high quality which will help reduce carbon emissions, improve the homes energy efficiency, and improve the health and well-being for tenants.

The development is being completed in one stage and will advertised on February 25th 2022.

All properties will be let under a published Local Lettings Policy.

Hysbysebion dros y Nadolig / Christmas Advertisements

Published: Tuesday 21 December 2021

Hysbysebion dros y Nadolig

Ni fydd unrhyw eiddo'n cael ei hysbysebu ar Canfod Cartref yn ystod y cyfnod rhwng 24 Rhagfyr 2021 a 27 Rhagfyr 2021.

Bydd hysbysebion yn ailddechrau yn ôl yr arfer o 31 Rhagfyr 2021.

 

 


Christmas Advertisements

No properties will be advertised on Canfod Cartref for the period 24th December 2021 to 27th December 2021.

Advertisements will resume as normal from 31st December 2021.

Dod yn fuan Datblygiadau tai newydd - Maespiode, Llandybie - New housing developments coming soon

Published: Thursday 29 July 2021

Maespiode, Llandybïe

Maespiode yw un o ddatblygiadau tai newydd cyntaf y Cyngor. Bydd y datblygiad hwn yn darparu 8 o dai cyngor newydd ychwanegol a bydd yn cynnwys 8 ty â dwy ystafell wely. 

 • 8 ty â dwy ystafell wely

  Mae'r tai yn effeithlon o ran ynni a bydd hyn yn golygu biliau ynni is i denantiaid. Byddant yn cael eu hadeiladu i safon uchel a fydd hefyd yn helpu i leihau allyriadau carbon, gwella effeithlonrwydd ynni'r tai, a gwella iechyd a llesiant i'r tenantiaid.

  Mae'r datblygiad yn cael ei gwblhau mewn un cam a bydd wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Gorffennaf 2021.

   

  Maespiode, Llandybie

  Maespiode is one of the councils first new build developments. This development will provide an additional 8 new council homes and will contain 8 two bedroom homes.

 • 8 two bedroom homes

  The homes are energy efficient and will have lower energy bills for tenants. They will be built to a high quality which will also help reduce carbon emissions, improve the homes energy efficiency, and improve the health and well-being for tenants.

  The development is being completed in one stage and will be completed by the end of July 2021.

 

 

Trefniadau Nadolig/Christmas arrangements

Published: Thursday 17 December 2020

Trefniadau Nadolig/Christmas arrangements.

Bydd Canfod Cartref ar gau yn ystod cyfnod y Nadolig.  Bydd eiddo'n cael ei ail-hysbysebu ddydd Gwener 8fed Ionawr 2021.

Canfod Cartref will be closed during the Christmas period.  Properties will be re-advertised on Friday 8th January 2021.

Mae’r eiddo yn ôl – Properties are back

Published: Thursday 14 May 2020

Bydd cynnig am eiddo yn ailgychwyn ar ddydd Gwener 22ain o Fai.

Gofynnwn i chi barhau i ddefnyddio'r wefan yn ôl yr arfer i weld a oes unrhyw eiddo ar gael i wneud cynnig amdano. Fodd bynnag, dylech wybod y gall fod yna oedi wrth brosesu cynigion a dyrannu eiddo ar ôl i'r cylch cyflwyno cynigion ddod i ben oherwydd yr amgylchiadau presennol.

Bidding for properties will recommence on Friday 22nd May.

Please continue to use the website as usual to check if there are any properties available to bid on. However, please be advised that there may be delays to processing bids and allocating properties following the end of the bidding cycle due to the current circumstances.