Skip to content
Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Latest news

Trefniadau Nadolig/Christmas arrangements

Published: Thursday 17 December 2020

Trefniadau Nadolig/Christmas arrangements.

Bydd Canfod Cartref ar gau yn ystod cyfnod y Nadolig.  Bydd eiddo'n cael ei ail-hysbysebu ddydd Gwener 8fed Ionawr 2021.

Canfod Cartref will be closed during the Christmas period.  Properties will be re-advertised on Friday 8th January 2021.


Mae’r eiddo yn ôl – Properties are back

Published: Thursday 14 May 2020

Bydd cynnig am eiddo yn ailgychwyn ar ddydd Gwener 22ain o Fai.

Gofynnwn i chi barhau i ddefnyddio'r wefan yn ôl yr arfer i weld a oes unrhyw eiddo ar gael i wneud cynnig amdano. Fodd bynnag, dylech wybod y gall fod yna oedi wrth brosesu cynigion a dyrannu eiddo ar ôl i'r cylch cyflwyno cynigion ddod i ben oherwydd yr amgylchiadau presennol.

Bidding for properties will recommence on Friday 22nd May.

Please continue to use the website as usual to check if there are any properties available to bid on. However, please be advised that there may be delays to processing bids and allocating properties following the end of the bidding cycle due to the current circumstances.

 


Coronafeirws Covid-19 Coronavirus

Published: Friday 20 March 2020

Y diweddaraf am Canfod Cartref – Coronafeirws Covid-19

Gofynnwn i chi barhau i ddefnyddio'r wefan yn ôl yr arfer i weld a oes unrhyw eiddo ar gael i wneud cynnig amdano. Fodd bynnag, dylech wybod y gall fod yna oedi wrth brosesu cynigion a dyrannu eiddo ar ôl i'r cylch cyflwyno cynigion ddod i ben oherwydd yr amgylchiadau presennol.

Bydd y wefan yn cael ei diweddaru os oes newidiadau i unrhyw gylchoedd cyflwyno cynigion yn y dyfodol. Yn y cyfamser, gofynnwn i chi barhau i ddefnyddio'r wefan fel arfer.

 

Update on Canfod Cartref – Coronavirus Covid-19

Please continue to use the website as usual to check if there are any properties available to bid on. However, please be advised that there may be delays to processing bids and allocating properties following the end of the bidding cycle due to the current circumstances.

The website will be updated If there are changes to any future bidding cycles. Please continue to the use the website as normal in the meantime.


Dod yn fuan Datblygiadau tai newydd - Dylan, Llanelli - New housing developments coming soon

Published: Thursday 12 March 2020
Dod yn fuan Datblygiadau tai newydd - Dylan, Llanelli - New housing developments coming soon

Dylan, Llanelli

Mae Dylan yn agos i ganol tref Llanelli ac yn daith 5 munud mewn car o Barc Trostre.

Mae Dylan yn un o ddatblygiadau tai newydd cyntaf y Cyngor. Bydd y datblygiad hwn yn darparu 32 o dai cyngor ychwanegol newydd a bydd yn cynnwys:

  • 22 tŷ â dwy ystafell wely
  • 4 byngalo â dwy ystafell wely
  • 6 thŷ â phedair ystafell wely

Mae'r tai yn effeithlon o ran ynni a bydd hyn yn golygu biliau ynni is i denantiaid. Byddant yn cael eu hadeiladu yn unol ag ansawdd uchel a fydd hefyd yn helpu i leihau allyriadau carbon i'r amgylchedd a gwella iechyd a llesiant.

Rydym hefyd yn profi'r dechnoleg garbon isel arloesol ddiweddaraf mewn dau o'n tai. Bydd hyn yn ein helpu i lunio ein safonau dylunio ar gyfer tai newydd yn y dyfodol.

Caiff y datblygiad ei gwblhau mewn tri cham, a disgwylir i'r cam cyntaf gael ei gwblhau ym mis Ebrill 2020. Disgwylir i Gam 2 gael ei gwblhau yn yr haf ac i'r cam terfynol gael ei gwblhau yn yr hydref 2020.

__________________________________________________________________________________________________

Dylan, Llanelli

Dylan is near Llanelli town centre and within a 5 minute drive of Parc Trostre.

Dylan is one of the councils first new build developments. This development will provide an additional 32 new council homes and will contain:

  • 22 two bedroom homes
  • 4 two bedroom bungalows
  • 6 four bedroom homes

The homes are energy efficient and will have lower energy bills for tenants. They will be built to a high quality which will also help reduce carbon emissions into the environment and improve health and well-being.

We are also testing the latest low carbon innovative technology in two of our homes. This will help us develop our future new build design standards.

The development is being completed in three stages, with the first stage due to be ready for hand over in April 2020. Phase 2 is due to be completed in the summer and the final phase is due to be ready in the autumn of 2020.


Gwaun Cae Gurwen

Published: Monday 24 February 2020

 

2 Ystafell Wely 3 Person diwedd y teras

Rhent wythnosol: £ 91.58

Mae'r eiddo'n Barod i'w osod

Cyfeiriad eiddo: 16 Water St, Gwaun-Cae-Gurwen.

Math gwresogi: Olew.

 

2 Bedroom 3 Person end of terrace House

Weekly rent: £91.58

The property is Ready to let

Property address: 16 Water St, Gwaun-Cae-Gurwen.

Heating type: Oil.

 

Please contact Kelly Ogden, Pobl Group Kelly.ogden@poblgroup.co.uk to show interest.