Latest news

Coronafeirws Covid-19 Coronavirus

Published: Friday 20 March 2020

Y diweddaraf am Canfod Cartref – Coronafeirws Covid-19

Gofynnwn i chi barhau i ddefnyddio'r wefan yn ôl yr arfer i weld a oes unrhyw eiddo ar gael i wneud cynnig amdano. Fodd bynnag, dylech wybod y gall fod yna oedi wrth brosesu cynigion a dyrannu eiddo ar ôl i'r cylch cyflwyno cynigion ddod i ben oherwydd yr amgylchiadau presennol.

Bydd y wefan yn cael ei diweddaru os oes newidiadau i unrhyw gylchoedd cyflwyno cynigion yn y dyfodol. Yn y cyfamser, gofynnwn i chi barhau i ddefnyddio'r wefan fel arfer.

 

Update on Canfod Cartref – Coronavirus Covid-19

Please continue to use the website as usual to check if there are any properties available to bid on. However, please be advised that there may be delays to processing bids and allocating properties following the end of the bidding cycle due to the current circumstances.

The website will be updated If there are changes to any future bidding cycles. Please continue to the use the website as normal in the meantime.

Dod yn fuan Datblygiadau tai newydd - Dylan, Llanelli - New housing developments coming soon

Published: Thursday 12 March 2020

Dylan, Llanelli

Mae Dylan yn agos i ganol tref Llanelli ac yn daith 5 munud mewn car o Barc Trostre.

Mae Dylan yn un o ddatblygiadau tai newydd cyntaf y Cyngor. Bydd y datblygiad hwn yn darparu 32 o dai cyngor ychwanegol newydd a bydd yn cynnwys:

  • 22 tŷ â dwy ystafell wely
  • 4 byngalo â dwy ystafell wely
  • 6 thŷ â phedair ystafell wely

Mae'r tai yn effeithlon o ran ynni a bydd hyn yn golygu biliau ynni is i denantiaid. Byddant yn cael eu hadeiladu yn unol ag ansawdd uchel a fydd hefyd yn helpu i leihau allyriadau carbon i'r amgylchedd a gwella iechyd a llesiant.

Rydym hefyd yn profi'r dechnoleg garbon isel arloesol ddiweddaraf mewn dau o'n tai. Bydd hyn yn ein helpu i lunio ein safonau dylunio ar gyfer tai newydd yn y dyfodol.

Caiff y datblygiad ei gwblhau mewn tri cham, a disgwylir i'r cam cyntaf gael ei gwblhau ym mis Ebrill 2020. Disgwylir i Gam 2 gael ei gwblhau yn yr haf ac i'r cam terfynol gael ei gwblhau yn yr hydref 2020.

__________________________________________________________________________________________________

Dylan, Llanelli

Dylan is near Llanelli town centre and within a 5 minute drive of Parc Trostre.

Dylan is one of the councils first new build developments. This development will provide an additional 32 new council homes and will contain:

  • 22 two bedroom homes
  • 4 two bedroom bungalows
  • 6 four bedroom homes

The homes are energy efficient and will have lower energy bills for tenants. They will be built to a high quality which will also help reduce carbon emissions into the environment and improve health and well-being.

We are also testing the latest low carbon innovative technology in two of our homes. This will help us develop our future new build design standards.

The development is being completed in three stages, with the first stage due to be ready for hand over in April 2020. Phase 2 is due to be completed in the summer and the final phase is due to be ready in the autumn of 2020.

Datblygiad Newydd /New Development Garreglwyd

Published: Wednesday 8 January 2020

Rhagor o newyddion da! Mae Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn adeiladu tai newydd yng Ngarreglwyd, Pen-bre.

Bydd y cartrefi newydd sbon hyn yn barod ym mis Chwefror a byddwn yn hysbysebu ar wefan Canfod Cartref ym mis Ionawr. I ddechrau bydd pedwar tŷ 2 ystafell wely a dau dŷ 4 ystafell wely ar gael.

Bydd pob eiddo yn cael ei osod yn unol â Pholisi Gosodiadau Lleol cyhoeddedig

Mae angen i unrhyw ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y datblygiad Tai Cyngor newydd hwn sicrhau eu bod ar y gofrestr tai cyn yr hysbyseb ym mis Ionawr. Cysylltwch â'n Tîm Dewisiadau Tai drwy ffonio 01554 899389.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

More good news! Carmarthenshire County Council is also building new houses in Garreglwyd, Pembrey.

These brand-new homes will be ready in February and we will be advertising on Canfod Cartef in January.  Initially there will be four 2-bedroom houses and two 4-bed houses available.

All properties will be let under a published Local Lettings Policy

Any applicants interested in this new Council Housing development need to make sure that they are on the Housing register prior to the January advertisement. Please contact our Housing options Team on 01554 899389.

Brand new development

Published: Wednesday 18 December 2019

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gyffro i gyd wrth gyhoeddi datblygiad newydd sbon yng Nghlos Wern Las (Amanwy/Dylan), Llanelli.

Bydd y cam cyntaf o dai ynni-effeithlon newydd yn cael eu hysbysebu ar Canfod Cartref ym mis Ionawr 2020. Bydd hyn yn cynnwys dau dŷ 4 ystafell wely a ddeg tŷ 2 ystafell wely.

Bydd pob eiddo'n cael ei osod o dan Bolisi Gosodiadau Lleol wedi'i gyhoeddi.

Mae angen i unrhyw ymgeisydd sydd â diddordeb yn y datblygiad Tai Cyngor newydd hwn sicrhau ei fod ar y gofrestr tai cyn yr hysbyseb ym mis Ionawr. Cysylltwch â'r Tîm Dewisiadau Tai drwy ffonio 01554 899389.

============================================================================================

Carmthenshire County Council Is excited to announce a brand-new development at Clos Wern Las (Amanwy/Dylan), Llanelli

The first phase of new energy efficient homes will be advertised on Canfod Cartref in January 2020. This will consist of two 4-Bedroom houses and ten 2-bedroom houses.

All properties will be let under a published Local Lettings Policy

Any applicants interested in this new Council Housing development need to make sure that they are on the Housing register prior to the January advertisement. Please contact our Housing options Team on 01554 899389.

Maes y Bryn, Llangennech

Published: Tuesday 1 October 2019

Mae Bro Myrddin yn gyffroes iawn i gyhoeddi datblygiad newydd fydd ar gael yn Maes Y Bryn, Llangennech. Llanelli

Bro Myrddin Housing Association is excited to announce a new development soon to be available at Maes y Bryn, Llangennech.

______________________________________________________________________________________________

Bydd y safle newydd yn cynnwys flatiau a tai ac byddant yn cael ei hysbysebu Medi ac Hydref, 2019

This site will consist of flats and houses and will be advertised in September/October 2019

______________________________________________________________________________________________

Byddant yn cael ei  cyflewni o dan y polisi gosodiadau tai lleol mewn cytundeb gyda partneriaieth Sir Gaerfyrddin.

All properties will be allocated under the Local Lettings Policy as agreed by the Carmarthenshire Partnership.